Huurvoorwaarden geluidsinstallaties

 

 • Huurder is, gedurende de volledige tijdsduur dat deze de artikelen in beheer heeft, aansprakelijk voor beschadigingen, tenietgaan of vermissing van de artikelen.
 • Huurder mag de artikelen slechts gebruiken overeenkomstig het doel van de artikelen.
 • Huurder dient de bedieningsvoorschriften nauwlettend na te volgen.
 • Onderverhuur is nadrukkelijk verboden.
 • Het is de Huurder verboden enig werk aan de artikelen te verrichten of doen verrichten of de artikelen veranderen of doen veranderen.
 • Huurder is verplicht iedere schade en/of gebreken aan het gehuurde onmiddellijk aan gln-partyverhuur te melden.
 • Defecte artikelen, waaronder ook defecte lampen, dienen ten alle tijden te worden geretourneerd. Bij het niet retourneren van defecte artikelen zal de nieuwprijs ervan worden doorberekend aan de Huurder.
 • Huurder is verantwoordelijk voor een goede stroomvoorziening bij het aansluiten van de artikelen. Bij gebruik van krachtstroom voedingen wordt de Huurder geacht deze na te (laten) meten. Bij schade is de Huurder verantwoordelijk.
 • Huurder dient voor aanvang huur periode een borgsom van € 350,- te hebben voldaan.
 • Al onze geluidsinstallaties mogen niet in aanraking komen met enige vorm van vocht. Mochten er schades ontstaan zijn wordt de nieuwprijs doorberekend aan de Huurder. 
 • Alle kosten met betrekking tot BUMA, STEMRA, SENA-rechten, die voortvloeien uit het door Huurder ten gehore brengen van muziek, hetzij mechanisch hetzij live, in openbare dan wel besloten gelegenheden, alsmede uit het vastleggen van die muziek op audiodragers, waarbij dit ten gehore brengen en/of vastleggen geschiedt via doorverhuurder beschikbaar gestelde apparatuur, zijn geheel voor rekening van Huurder die voorts verhuurder vrijwaart tegen elke mogelijke aanspraak terzake door BUMA/STEMRA/SENA.